Contact Us

Address: 62 Makka Street, Sakr Quoreish buildings,Sheraton Heliopolis, Cairo,Egypt

Tel & Fax: +202 26 94 869

Mobile: 012 22 66 5 293

E-mail: halifax@halifaxegypt.com